นางสาวภัสรสุดา  วงษ์ยังอยู่

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ