รายวิชา ว30290 การออกแบบและเทคโนโลยี

🔎 ตรวจสอบคะแนนและภาระงานค้าง

วิธีการตรวจสอบ : เลือกที่ห้องเรียนของนักเรียน
เช่น ม.4/6 ให้เลือก Sheet 406 เพื่อตรวจสอบภาระงานและผลคะแนน

ข้อมูลรายชื่อและคะแนน 1_66