สื่อและใบความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Sketch Up และการออกแบบ