สื่อและใบความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยี

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี.pdf

ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี หมายถึง ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย

1. ตัวป้อน (Input)

2. กระบวนการ (Process)

3. ผลผลิต (Output)

4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุ เครื่องมือพื้นฐาน กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวข้อ วัสดุ (1).pdf

วัสดุ (Materials)

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวข้อ เครื่องมือพื้นฐาน.pdf

เครื่องมือพื้นฐาน

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หัวข้อ กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์.pdf

ลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบเชิงวิศวกรรม

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การออกแบบเชิงวิศวกรรม.pdf

การออกแบบเชิงวิศวกรรม

ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แนวคิดเชิงคำนวณ

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวข้อ แนวคิดเชิงคำนวณ.pdf
ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หัวข้อ การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design).pdf

แนวคิดเชิงคำนวณ

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นกระบวนการที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกันได้

องค์ประกอบแนวคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย

1. การแตกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) คือ การแตกปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย ซับซ้อนน้อยลง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง

2. การพิจารณารูปแบบ (Pattern Recognition) คือ การเข้าใจรูปแบบของปัญหา โดยแบ่งกลุ่มจากสิ่งที่มีรูปแบบเหมือนกัน คล้ายกัน รวมกลุ่มเป็นปัญหาย่อยเดียวกัน

ตัวอย่าง

3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) คือ การคิดรวบยอด โดยไม่สนใจสิ่งที่ไม่จําเป็นของวิธีการแก้ปัญหา **สังเกตสิ่งที่ไม่เหมือนกัน**

ตัวอย่าง

4. การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) คือ การคิดอย่างเป็นลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยผู้อื่นต้องสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ผลสําเร็จ 100% คําสั่งที่ใช้นั้นต้องไม่กํากวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาโครงงาน

ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์.pdf

การพัฒนาโครงงาน

เป็นการศึกษาอิสระจากสิ่งที่สนใจ โดยใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์